#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
byabacken_1_webb.jpg

Byabacken

byabacken_01_webb
 

BYABACKEN

FAKTA

Adress:
Inägogatan 2-4, Göteborg
Byggherre: Egnahemsbolaget
Entreprenadform: Totalentrepenad
Byggnadsentreprenör: Tornstaden
Bruttoarea: 54 lgh
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Byggnadsår: 2013
Fotograf: Bert Leandersson

 

Inom ”Program för kompletteringsbebyggelse för Kyrkbyn,” från 2007, utpekades en före detta panncentral ut som en plats för tillkommande bostadsbebyggelse. Vad programmet förbisåg var att inom 50 m från panncentralstomten låg en fornlämning i form av en bronsåldersgrav. I museets remissvar påpekades detta och museets önskan var att den föreslagna kompletteringsbebyggelsen utgick ur programmet. Genom en dialogprocess som genomfördes i samverkan med representanter för museet och stadsbyggnadskontoret skapades förutsättningar för att ändå bebygga panncentralstomten. Anledningen var att vi föreslog ett förhållningssätt till fornlämningen som respekterade och tydliggjorde graven där de nya husen blev en del i en berättelse om hur de som en gång placerade graven på byabackens högsta punkt tänkte och hur det historiska landskapet en gång såg ut.

Genom vår platsanalys framkom tre huvudsakliga aspekter på den tillkommande bebyggelsen. 

1. Byabackens park- och naturmiljö:
De värden som miljön har för de boende som rekreations- och lekytor skall utvecklas. Målsättningen är att den nya bostadsbebyggelsen skall läka de ingrepp som den tidigare panncentralen inneburit i form av bergsprängningar och hårdgjorda ytor.

2. Kyrkbyns sammanhållna 50-tals bebyggelse.
De nya husen ska ha en medveten hanterad volym, som relaterar till såväl den karaktäristiska punkthusbebyggelsen som till de intilliggande lamellhusens skala, så att de utgör en samtida förlängning av Kyrkbyns sammanhållna modernistiska arkitektur.

3. Bronsåldersgraven på Byabacken:
Den nya bebyggelsen skall respektera och tydliggöra bronsåldersgravens relation till andra gravar i omgivningen via visuella stråk. Genom att de nya bostadsvolymerna återskapar den historiska horisontlinjen, kan de på ett pedagogiskt sätt tydliggöra anledningen till att graven ursprungligen placerades på toppen av byabacken och dess speciella utsiktsäge.

 
byabacken_02_webb
byabacken_03_webb
 
byabacken_04_webb
 
byabacken_plan
byabacken_05_webb
byabacken_06_webb